För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Artiklar

Ofta allvarliga skador av små förlossningsenheter

orska hälsovårdsverket har granskat alla rapporterade skador från landets sjukhus. Det finns fyra gånger så många allvarliga skador i små förlossningsavdelningar.

- Fynden överraskade oss. Under åren 2006-2008 rapporterades fyra gånger mer materiella skador, som hade mindre än 1000 födda årligen, säger senior konsult Lars Thomas Johansen i Folkhälsoverket.

Folkhälsovårdsrådet bad alla landsting att lämna sammanfattningar av alla fall av rapporterade skador eller dödsfall hos barn under födseln. Matenheterna delades in i två klasser; de med mindre än 1000 födda årligen och de med mer än 1000.

Under de tre åren som ingår i rapporten rapporterades 101 skador i samband med födseln. v dessa är 81 skador kategoriserade som allvarliga; 24 barn dog vid förlossningen, 34 dog omedelbart efter födseln och 23 hade cerebral parese eller annan hjärnskada.

Ska långa födelser accelereras?

 - Även om rapporten visar att det fanns fyra gånger så många rapporterade skador vid moderskap institutioner med minst antal födslar, kan man inte säkert dra slutsatsen att det finns fler skador på mindre mataggregat. Till det är antalet material för lite. Å andra sidan; Tidigare granskningar av livsmedelsinstitutens rutiner för rapportering av skador har visat att de minsta livsmedelsenheterna rapporterar mindre än de större. Orsakerna är flera, men en del av förklaringen är att hälsopersonal inte känner till det elektroniska meddelandesystemet och att det finns en annan kultur för att rapportera patientskada, förklarar Johansen.

- betyder det att det kan finnas ännu större skillnader i antalet skador i små och större moderskapsavdelningar?

- Det kanske, men vi måste vara försiktiga med att dra slitna slutsatser, eftersom antalet material är inte stort.

för fosterfaser

 Johansen säger att de på ytterligare granskning av de rapporterade skadorna visade att mer av dem hade kunnat undvikas.

- 55 av de 81 barnen som dog eller blev allvarligt skadade övervakades inte tillräckligt under födseln. I vissa fall övervakades de inte alls med ctg - i andra fall registrerades felaktigt.

Han förklarar vidare att det i många fall bör vara uppenbart att det fanns en risk för dödsfall och att åtgärder borde ha vidtagits tidigare.

Onormal blödning under födseln eller födelser som går väldigt långsamt, är exempel där det finns anledning att vara mer på tjänst. Om födseln sätts på ett rushstimulerande dropp, ska barnet alltid övervakas noggrant.nligt Johansen görs detta inte alltid.

- Jag ger inte upp igen!

- Vi tror att 64 procent av födseln kunde hanteras bättre och att skadan eller döden kunde undvikas. Han nämner fyra faktorer som med stor sannolikhet skulle ha minskat risken för många av skadorna. bättre övervakning av mor och foster, tidigare medicinsk närvaro, kategorisering av barnet som risk för död vid ett tidigare tillfälle och tidigare beslut och snabbare inlösen när det fanns bevis på syrebrist hos barnet.

- Det hävdas från tid till annan att du väntar på kejsarsnitt så länge som möjligt av ekonomiska skäl. Finns det något lag i detta?

- ej Födelsen och barnet kommer att få bästa möjliga behandling ", avslutar Johansen.

Läs hela rapporten på hälsokontorets hemsida

ADVERT

Mest populära