För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Artiklar

SV svarSV tar bort kontantstöd. SV anser att kontantstöd är en dålig lösning eftersom det har bidragit till att cementera traditionella könsrollmönster. Ordningen har varit ett hinder för integration och det har hjälpt till att upprätthålla en svart arbetsmarknad för mammor. Därför bör det lösas.

2. Kommer din part att införa differentierad barnbidrag för nästa fyraårsperiod? (Och varför har det inte följt prisökningen?)

SV kommer inte att vara positiv till differentierad barnbidrag. Under den aktuella perioden har vi valt att prioritera andra åtgärder som gynnar barnens familjer som dagisutveckling.

3. Kommer det vara lämpligt att ge små barnfamiljer en chans att köpa mer miljövänliga bilar genom att sätta ned avgifterna för nya bilköp för denna grupp?

Ja, SV fortsätter omvandlingen av bilavgifter för att göra de minst förorenande bilarna billigare, medan fler förorenande bilar ska vara dyrare.SV ser dagis som en integrerad del av utbildningen och kommer i längden att göra dagis till ett gratis erbjudande. SV kommer att genomföra dagisöverenskommelsens maximala prislöfte genom att frysa 2008 års prisnivå under valperioden.Ja

6. Hur länge ska föräldraledigheten vara? (Ska faderskapsbidraget ökas? Hur många veckor? Hur ska orlovet fördelas mellan föräldrarna?)

SV kommer att utöka dagens föräldraledighet till 52 veckor med full ersättning. io veckor måste reserveras för mamma som idag, och för resten av ledighetsperioden måste en tredjedel reserveras för mor och en tredjedel som är reserverad för fadern. SV kommer att arbeta för fadern att vinna oberoende behörigheter, och att all diskriminering mellan föräldrar måste tas bort. SV vill att fadern ska ha en lagstadgad rätt att betala i samband med födseln. SV kommer att öka engångsinkomsten.SV introducerar en 12-timmars obligatorisk ledig måltid i dagis för femåringar. Schemat måste grundas på förskoleutbildning.Under parlamentsperioden kommer SV att vidta åtgärder mot en mer omfattande skoldag som tar hänsyn till att eleverna lär sig olika. På en sådan skoldag är läxhjälp, skolmat, fysisk aktivitet, konst och kultur och andra lärande-främjande aktiviteter en naturlig del. llt skolarbete har lagts till skolans dag, och läxor är inte en del av studentens fritid. På den nya skoldagen finns utrymme för en mer omfattande förståelse av kunskap. Ökad mångfald och mer tid för varje elev ger bättre lärande. Mer organiserad undervisning, klassrumshjälp i skolan och större tonvikt på icke-teoretiska färdigheter gör att den nya skoldagen hjälper till att bekämpa social ojämlikhet i utbildningen.Skolan måste underlätta fysisk aktivitet varje dag.

Det är ett primärt mål för SV att öka lärarnas täthet. För att säkerställa att alla studenter ses och få den uppföljning de behöver, kommer SV att införa en lagstadgad miniminorm för lärare i förhållande till eleverna i varje skola. Från 1 till 4 år måste det finnas minst en lärare per femton studenter. Från 5: e till 10: e klass måste det finnas minst en lärare per 20 studenter. SV kommer således att säkerställa större likhet i utbildningen och öka resurserna för skolan.SV introducera fri kärntid i SFO, och lägg till denna kärntid till skolans dag. Det innebär att alla elever i 1: a till 4: e graden måste erbjudas en timmes gratis SFO varje dag. Studenter kommer att erbjudas fysisk utbildning, fysiska aktiviteter och kulturella aktiviteter i denna fritid. SFO-erbjudandet utöver fritiden har ett högsta pris på 1750 kr per månad. ationella kvalitetsstandarder för SFO ska införas, med krav på kompetens för de anställda.

ADVERT

Mest populära