För dem som försöker bli gravid, är gravid eller har barn >> Artiklar

Berätta barnet att det har antagits

 doptiva föräldrar har skyldighet att informera sitt barn om att det har antagits. nligt antagningslagen kommer detta att ske "så snart som tillrådligt". Det innebär att det i praktiken inte finns några regler om när barnet kommer att veta det, men att föräldrarna själva måste överväga när tiden har kommit. Det är dock viktigt för barnet att veta detta av sina föräldrar och inte av andra.

 doptiv barn som är 18 år har rätt att veta vem som är deras biologiska föräldrar. lla adoptioner som genomförs i orge är registrerade i Centralregistret.

Den som önskar ta emot information från registret måste skriva en skriftlig ansökan om detta. Informationen i registret är konfidentiell och därför krävs en kopia av legitimationsuppgifter för att säkerställa att information endast tillhandahålls till rätt person.

Vem kan ge information om biologiska föräldrar beror på vilken typ av adoption och när den var klar.

Utländska alternativ: UF (arn-, ungdoms- och familjeförvaltningen) lagrar information om biologiska föräldrar. Men i många fall finns det ingen information om vem de biologiska föräldrarna är. I sådana fall kan det vara lämpligt att kontakta adoptionsföreningen som användes i samband med antagandet att höra om deras kontakter i ursprungslandet kan få informationen.

Inhemska alternativ före 01. 12. 1999: Fylkesguvernören i länets adoption ägde rum kan ge information om biologiska föräldrar. Om du inte vet vilken länsguvernör det är, kontakta UF. UF kan ge information om detta, men du måste kontakta länsstyrelsen för att se dokumenten i ärendet.

Inhemska alternativ efter 01. 12. 1999: Informationen är tillgänglig från UF.

tt veta vem är ens biologiska föräldrar kan orsaka starka känslor med den antagna. tt kontaktas av även kidnappade biologiska barn kan också utlösa starka känslor. De styrande krafterna får därför ett ansvar för de biologiska föräldrarna att i förväg veta att deras biologiska barn vill veta deras ursprung. Människor ger ofta de biologiska föräldrarna en chans att uttrycka sig, så att adoptivbarnet kan känna sin attityd innan de vet vilka de biologiska föräldrarna är. Även om de biologiska föräldrarna inte vill ha det, har adoptivbarnet rätt att få information om dem.

Källor: arn-, ungdoms- och familjehantering (UF) och adoptionslagen

ADVERT

Mest populära